Oferta

Kancelaria Doradcy Prawnego "Polski Prawnik" oferuje doradztwo prawne, sporządzanie ustnych i pisemnych opinii prawnych, wniosków, podań, pism przedsądowych, procesowych oraz urzędowych, jak również prowadzenie negocjacji przedsądowych w następujących dziedzinach prawa polskiego:​

Prawo Cywilne

- prawo rzeczowe (m.in. sprawy związane z własnością nieruchomości, zniesieniem współ-własności, nabywaniem i zbywaniem nierucho-mości, zasiedzeniem, problematyką ksiąg wie- czystych i uzgadnianiem ich treści)

- prawo osobowe (m.in. problematyka ubez- własnowolnień, uznania za zmarłego i  stwier- dzenia zgonu, ochrona dóbr osobistych)

- prawo zobowiązań (m.in. sprawy związane z wykonywaniem/niewykonywaniem umów, od- szkodowaniami umownymi, zakresem obowią-zywania umowy)

- prawo lokalowe

 

Prawo rodzinne

 

- sprawy rozwodowe i o separację

- podział majątku wspólnego

- sprawy alimentacyjne

- ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

- sprawy opiekuńcze

 

Prawo spadkowe

 

- stwierdzenie nabycia spadku

- testamenty

- roszczenia z tytułu zapisów, poleceń i zacho- wków

- dział spadku

- rozliczenia pomiędzy spadkobiercami

 

Prawo karne i wykroczeń

​- prawo karne materialne (czyny przestępcze, grożące za nie kary, przesłanki odpowiedzialno- ści karnej)

- prawo karne procesowe (procedura i wnioski dowodowe)

- prawo karne wykonawcze (zasady wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających).

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- zawieranie umów o pracę i ich wypowiadanie

- roszczenia pracowników w związku z umowa- mi o pracę i ich dochodzenie

- wynagrodzenie za pracę i inne roszczenia pracownicze

- sprawy z zakresu świadczeń emerytalnych i rentowych oraz innych świadczeń z ZUS

​​

Prawo administracyjne

 

- prawa i obowiązki organów administracji publicznej i obywateli

- postępowanie administracyjne

Prawo prywatne międzynarodowe

- wskazanie systemu prawnego (własnego lub obcego państwa) właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy

​​